Zezwolenia na pobyt czasowy

Podstawowe informacje

Na jakich zasadach cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Cudzoziemiec , aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać podstawę legalnego pobytu i możliwość wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy.

Kończy mi się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego. W jaki sposób mogę przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Cudzoziemiec, któremu kończy się wiza lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego, a zamierza dalej przebywać w Polsce, powinien co do zasady złożyć wniosek o udzielenie ZEZWOLENIA NA POBYT. 

Wniosek o wydanie karty czasowego pobytu należy złożyć, jeżeli zamierzasz mieszkać w Polsce dłużej niż 3 miesiące, a Twoim głównym celem jest praca tymczasowa.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim lub pocztą, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu w Polsce. Należy pamiętać, że za datę złożenia składki na kartę bitą uważa się dzień złożenia na poczcie lub w przypadku złożenia wniosku osobiście w Urzędzie.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie ma w nim braków formalnych lub zgłosisz się/deportujesz w wyznaczonym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia uprawomocnienia się decyzji w tej sprawie . Pamiętaj, że jeśli w trakcie bieżącego rozpatrywania sprawy zmienisz adres miejsca zamieszkania i pracodawcy, koniecznie to zgłoś.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Formularz jest wypełniany przez Ciebie i tylko w języku polskim.
 2. Załącznik nr 1 do wniosku. Wniosek wypełnia pracodawca. Formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z wpisem w KRS. W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą wymagany jest podpis właściciela firmy. Z kolei firmy wymagają podpisów wszystkich swoich członków, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (dla odniesienia).
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 4. 4 zdjęcia biometryczne, zgodnie z paszportem, wykonane nie później niż 6 miesięcy. Cudzoziemiec, który nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może dołączyć do wniosku swoje zdjęcie w nakryciu głowy, jeżeli wizerunek tej osoby jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 5. Potwierdzenie (oryginał) wpłaty kwoty 440,00 zł na konto Urzędu Miasta. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, która wnosi wkład do hipoteki.
 6. Informacje o starości (test rynku pracy). Do wniosku należy dołączyć oryginał informacji właściwego naczelnika w związku z głównym miejscem wykonywania pracy. Informacja nie może być wystawiona później niż 180 dni przed zaksięgowaniem płatności na karcie debetowej. Jeśli jesteś osobą zwolnioną z przekazywania informacji do starszego, dołącz dokumenty potwierdzające ten fakt. Pamiętaj, że warunki określone w Informacji naczelnika muszą być zgodne z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Twojego wkładu. Zawody zwolnione z obowiązku składania informacji wójta na terenie Twojego województwa prezentowane są na stronie internetowej administracji regionalnej.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych przez państwo lub potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem kosztów leczenia na terytorium RP, jeżeli wykonujesz pracę na podstawie umowy o pracę kontrakt.
 8. Oświadczenie o działalności gospodarczej.
 9. Jeśli pracujesz w działalności regulowanej (zawód regulowany, wymagany do uzyskania kwalifikacji), dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji (prawo do wykonywania zawodu, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji).
 10. Zaświadczenia od pracodawcy o stażu pracy u pracodawcy klienta, wskazujące datę zakończenia 18-miesięcznego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy (w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy).
 11. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, w której cudzoziemiec nie posiada udziałów lub uczestnictwo – dokumenty potwierdzające, że osoba prawna powierza pracę, spełnia odpowiednie warunki – informacja dotyczy – zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie wskazany poniżej w zezwoleniu na pobyt czasowy – działalność gospodarcza).
 12. Do wniosku można również dołączyć informację o adresie, który będzie wskazany na karcie beatu, a także potwierdzenie (oryginał) wniesienia opłaty za wydanie karty beatu w wysokości 100,00 zł na konto gminy (Rada Miejska). W polu Nazwa przelewu wpisz imię i nazwisko osoby, która wnioskuje o wydanie karty. W przypadku konieczności wyjaśnienia materiału dowodowego, którym dysponuje organ w sprawie Twojej składki, w trakcie rozpatrywania sprawy cudzoziemiec może zostać wezwany do przedstawienia innych dokumentów lub złożenia zeznań potwierdzających okoliczności wskazane we wniosku (wpłata do karty Jest zepsuty).

Co ważne! Zezwolenie na pobyt (bita karta) wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres zezwolenia zależy przede wszystkim od okresu, na jaki pracodawca zamierza powierzyć Ci pracę.

Zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy w Polsce wyłącznie na warunkach w nim określonych. Nie możesz pracować u innego pracodawcy na tych samych zasadach. Wyjątkiem są zezwolenia wydawane w przypadkach, gdy jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Twoim obowiązkiem jest powiadomić wojewodę, który wydał Ci zezwolenie, o rozwiązaniu z Tobą stosunku pracy w ciągu 15 dni od utraty pracy. Jeśli chcesz pracować u innego pracodawcy, musisz złożyć wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli nie złożyłeś wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub nowego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zmianę decyzji, rozpoczniemy postępowanie w sprawie cofnięcia Ci zezwolenia na pobyt, jako celu pobytu, który zadeklarowany przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, wygasł. Jeśli tego nie zrobisz, wojewoda może odmówić zmiany/udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Szukasz pracy?

Skontaktuj się z nami, na pewno doradzimy i znajdziemy dla Ciebie ofertę pracy.