FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Agencja Pracy Tymczasowej?

Zarejstrowana w Wojewódzkim Urzadzie Pracy, Agencja Zatrudnienia świadcząca usługi na rzecz pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do pracodawcy użytkownika.

Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest podmiotem, do którego Agencja Zatrudnienia skierowała Pracownik Tymczasowy.  Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę, ale zatrudniony jest (podpisuje umowę) z Agencją Zatrudnienia.

Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownikiem Tymczasowym jest osoba wykonująca pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy Użytkownika ale zatrudniona jest przez Agencję Zatrudnienia wyłącznie w celu wykonywania Pracy Tymczasowej.

 

Jakie uprawnienia posiada Pracownik Tymczasowy?

Uprawnienia pracownika tymczasowego określa prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę,

 • prawo do dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika – urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów,
 • prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika,
 • prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pracodawcę użytkownika.

 

Jakie są obowiązki Pracownika Tymczasowego?

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on mianowicie zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania:

 • czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • tajemnicy określonej w odrębnych niż Kodeks pracy przepisach,
 • zasad współżycia społecznego obowiązujących w zakładzie pracy pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika.

 

Czym jest praca Tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: Pracownikiem Tymczasowym , Pracodawcą Użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że Pracownik formalnie zatrudniony jest przez Agencję Pracy Tymczasowej a swoje obowiązki i pracę wykonuje u Pracodawcy Użytkownika (Klienta Agencji Pracy Tymczasowej).

 

Co powinna określać umowa zawarta między Pracownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej?

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę użytkownika
 • wskazywać ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

 

Jaki jest okres wypowiedzeń umów na czas określony zawieranych z Agencją Pracy Tymczasowej?

W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

 

Czym jest leasing pracowniczy?

Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu. Uwalnia to przedsiębiorców od konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej (list płac, rozliczenia ze stosownymi urzędami, szkolenia BHP itp.) oraz usprawnia funkcjonowanie działów kadrowych.

parp

Dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
Cel projektu: Dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
NR Umowy: POPW.01.05.00-18-0316/20-00. Wartość Projektu i dofinansowania: 308 722,71 zł