FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Agencja Pracy Tymczasowej?

Zarejstrowana w Wojewódzkim Urzadzie Pracy, Agencja Zatrudnienia świadcząca usługi na rzecz pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do pracodawcy użytkownika.

Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest podmiotem, do którego Agencja Zatrudnienia skierowała Pracownik Tymczasowy.  Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę, ale zatrudniony jest (podpisuje umowę) z Agencją Zatrudnienia.

Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Pracownikiem Tymczasowym jest osoba wykonująca pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy Użytkownika ale zatrudniona jest przez Agencję Zatrudnienia wyłącznie w celu wykonywania Pracy Tymczasowej.

 

Jakie uprawnienia posiada Pracownik Tymczasowy?

Uprawnienia pracownika tymczasowego określa prawo do równego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w stosunku do pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę,

 • prawo do dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, jeśli wykonuje on pracę na rzecz pracodawcy użytkownika w okresie dłuższym niż 6 tygodni,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika – urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów,
 • prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę użytkownika,
 • prawo do odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania przez pracodawcę użytkownika.

 

Jakie są obowiązki Pracownika Tymczasowego?

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on mianowicie zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania:

 • czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
 • tajemnicy określonej w odrębnych niż Kodeks pracy przepisach,
 • zasad współżycia społecznego obowiązujących w zakładzie pracy pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika.

 

Czym jest praca Tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: Pracownikiem Tymczasowym , Pracodawcą Użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że Pracownik formalnie zatrudniony jest przez Agencję Pracy Tymczasowej a swoje obowiązki i pracę wykonuje u Pracodawcy Użytkownika (Klienta Agencji Pracy Tymczasowej).

 

Co powinna określać umowa zawarta między Pracownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej?

Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym powinna określać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę użytkownika
 • wskazywać ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

 

Jaki jest okres wypowiedzeń umów na czas określony zawieranych z Agencją Pracy Tymczasowej?

W umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

 • za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
 • za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

 

Czym jest leasing pracowniczy?

Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu. Uwalnia to przedsiębiorców od konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej (list płac, rozliczenia ze stosownymi urzędami, szkolenia BHP itp.) oraz usprawnia funkcjonowanie działów kadrowych.