FAQ

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Čo je agentúra dočasného zamestnávania?

Registrovaný na Pokrajinskom úrade práce, agentúre práce poskytujúcej služby zamestnávateľom v oblasti zamestnávania zamestnancov za účelom ich odkázania na užívateľského zamestnávateľa.

Kto je zamestnávateľ – užívateľ?

Zamestnávateľ užívateľ je subjekt, ku ktorému agentúra práce nasmerovala Dočasného zamestnanca. Dočasný zamestnanec vykonáva prácu, ale je zamestnaný (podpíše zmluvu) s úradom práce.

Kto je Dočasný pracovník?

Dočasný zamestnanec je osoba, ktorá vykonáva prácu pre zamestnávateľa Užívateľa a pod jeho dohľadom, ale je v pracovnom pomere s agentúrou práce výlučne na účely výkonu dočasnej práce.

 

Aké práva má Dočasný zamestnanec?

Práva dočasného zamestnanca sú vymedzené právom na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pracovných a iných podmienok zamestnávania vo vzťahu k zamestnancom zamestnaným u tohto zamestnávateľa,

 • právo na prístup k vzdelávaniu na zvýšenie odbornej kvalifikácie, ak vykonáva prácu u užívateľského zamestnávateľa dlhšie ako 6 týždňov,
 • právo na dva dni dovolenky za každý mesiac, ktorý zostáva k dispozícii jednému užívateľovi zamestnávateľa alebo viacerým užívateľom zamestnávateľa - dovolenka nepatrí za dobu, po ktorú zamestnanec čerpal dovolenku u predchádzajúceho zamestnávateľa, ktorý na ňu mal nárok podľa ods. predpisy,
 • právo využívať sociálne zariadenia zamestnávateľa-užívateľa za podmienok stanovených pre zamestnancov zamestnaných u zamestnávateľa-užívateľa,
 • právo na náhradu škody za porušenie zásady rovnakého zaobchádzania zo strany zamestnávateľa užívateľa.
Aké sú povinnosti dočasného zamestnanca?

Dočasný zamestnanec vykonávajúci brigádnickú prácu má obdobné povinnosti ako ostatní zamestnanci zamestnaní u daného zamestnávateľa – užívateľa. Svoju prácu je povinný vykonávať svedomito a starostlivo a dodržiavať pracovné príkazy nadriadených, pokiaľ nie sú v rozpore s ustanoveniami zákona alebo pracovnej zmluvy. Zamestnanec je povinný dodržiavať najmä:

 • pracovný čas dohodnutý na pracovisku,
 • pracovný poriadok a poriadok na pracovisku,
 • predpisy a zásady BOZP a požiarnej ochrany,
 • mlčanlivosť podľa predpisov odlišných od Zákonníka práce,
 • zásady sociálneho spolužitia platné na pracovisku zamestnávateľa a užívateľského zamestnávateľa.

 

Čo je to dočasná práca?

Dočasná práca je pracovný pomer medzi tromi subjektmi: Dočasným zamestnancom, Zamestnávateľom a Agentúrou dočasného zamestnávania. Práca v tomto systéme znamená, že Zamestnanec je formálne zamestnaný v Agentúre dočasného zamestnávania a vykonáva svoje povinnosti a prácu pre Užívateľského zamestnávateľa (zákazníka Agentúry dočasného zamestnávania).

 

Čo by mala obsahovať zmluva uzatvorená medzi zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania?

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a dočasným zamestnancom by malo byť uvedené:

 • zmluvné strany,
 • typ zmluvy,
 • dátum uzavretia zmluvy
 • uviesť zamestnávateľa užívateľa
 • uviesť pre neho dohodnutú dobu brigádnickej práce,
 • podmienky zamestnávania dočasného zamestnanca počas výkonu práce u užívateľského zamestnávateľa, najmä odmena za prácu a termín a spôsob vyplácania tejto odmeny agentúrou dočasného zamestnávania.
Aká je výpovedná lehota pre zmluvy na dobu určitú uzatvorené s Agentúrou dočasného zamestnávania?

V pracovnej zmluve uzatvorenej na dobu určitú môžu zmluvné strany ustanoviť možnosť predčasného ukončenia zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou:

s trojdňovou výpovednou lehotou, ak bola pracovná zmluva uzatvorená na dobu nepresahujúcu 2 týždne,
s týždennou výpovednou lehotou, ak bola pracovná zmluva uzatvorená na dobu dlhšiu ako 2 týždne.

 

Čo je zamestnanecký lízing?

Podstatou zamestnaneckého lízingu je, že Agentúra dočasného zamestnávania preberá povinnosti súvisiace s náborom a obsadzovaním zamestnancov. Toto riešenie umožňuje spoločnostiam prispôsobiť úroveň zamestnanosti aktuálnej situácii na trhu bez toho, aby museli vynakladať výdavky spojené s udržiavaním stálych zamestnancov. Podnikatelia sa tak zbavujú nepohodlnej osobnej dokumentácie (mzdy, zúčtovania s príslušnými úradmi, školenia BOZP a pod.) a zlepšuje sa fungovanie HR oddelení.